Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.rabcbrasschaat.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Alle teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren vzw rabc of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van vzw rabc de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Door de website te gebruiken verbindt u zich er toe:
·      
De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke te gebruiken
·      
Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt.
·      
De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter) .
·      
De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
·       De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan vzw rabc te vragen. Vzw rabc is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Vzw rabc behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.  Deze website kan hyperlinks naar andere websites of naar webpagina's van derden bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Vzw rabc heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door vzw rabc houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's.  
U heeft een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site. De betreding van deze ‘privé-delen’ is enkel voorbehouden voor leden van rabc. De toegang is strikt verboden zonder door vzw rabc geactiveerd paswoord.  


Deze website wordt gepubliceerd door de vzw Royal Antwerp Bicycle Club, wielertoeristen te Brasschaat.
Klik hier voor de gebruiksvoorwaarden van de website.